INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO)

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacyjnym do pracy w naszej Spółce.

 

L.P RODZAJ INFORMACJI INFORMACJA
1. administrator danych osobowych Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Ropuchach przy ul. Podgórnej
8, 83-130 Pelplin, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000501824, posiadająca nu
2. dane kontaktowe administratora danych osobowych

możesz skontaktować się z nami:
- elektronicznie pod następującym adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- pisemnie na adres:
Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Ropuchach
ul. Podgórna 8
83-130 Pelplin

3. cele przetwarzania danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego do pracy w Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie przepisu prawa – art. 221 §1-4 Kodeksu pracy1, który określa, jakie dane osobowe kandydata do pracy przetwarza pracodawca

2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – poza tym, dane osobowe w związku z Twoją kandydaturą nie wymienione w Kodeksie Pracy, które przekażesz nam z własnej inicjatywy (nie masz obowiązku ich podawać ani nie sugerujemy ich podawania), będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji

5. informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych
6. kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko lub do skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich praw, o których mowa poniżej w pkt 7 i 8 w zakresie zorientowanym na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych
7. informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
8. informacje o prawie do cofnięcia zgody możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; powyższe prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych
9. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10. informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

1. podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 §1-4 Kodeksu pracy jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne do umożliwienia Ci udziału w procesie rekrutacji do pracy w Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

2. podanie innych danych nie jest ani wymogiem ustawowym lub umownym i jest w pełni dobrowolne – nie wymagamy ani nie sugerujemy podawania tych danych

11. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania

1 art. 221 §1-4 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do
wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej
rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby
ubiegającej się o zatrudnienie;
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.


§ 4.
 Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

ikona pdf INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf